logo

Eyoder'e hoşgeldiniz...
Tarih: 02-22-2017
Saat: 20:19

    “ Derneğimiz TOBB Bünyesinde Kurulu Bulunan Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin Üyesidir.”
yazarYazar: admin | tarihTarih: 22 Kasım 2012 / 16:20

31 Ekim 2012 / 14 Kasım 2012

 

ENERJİ YÖNETİMİ DERNEĞİ (EYODER)

2010 – 2011 Yılları Faaliyet Raporu

 

Sayın Üyelerimiz.

 

Bildiğiniz gibi, yapı denetimdekine benzer bir “kaos”un yaşanmaması için, hızla büyümekte olan sektörümüzde EY’leri ile EVD firmalarını bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) etrafında bir araya getirerek sinerji yaratmanın gerekli olduğunu görerek, bir kısmı kamuda, bir kısmı özel sektörde veya serbest olarak çalışan Enerji Yöneticileri (EY) ile Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarının çalışan ve ortaklarından oluşan 24 kişilik bir grup olarak, 20 Nisan 2010 tarihinde Enerji Yönetimi Derneğini kurduk.

 

6 Kasım 2010 tarihinde zorunlu ilk Genel Kurulumuzu ve görev dağılımımızı yaparak büyük bir istekle çalışmalara başladık.

 

Bir kaç kez ertelenen BEP-TR programının 1 Ocak 2011 tarihinde uygulamaya konmasının sektör için ateşleyici bir etkisi olacağı düşünülüyordu, ancak aynı tarihte yetkilendirmelerin ve desteklerin 1 yıl süre ile durdurulması sonucu büyük bir belirsizlik oluştu ve yeni oluşmaya/açılmaya başlayan piyasa beklentilerin aksine yavaşladı, bunun sonucunda bu işe büyük bir heves ve yatırım ile başlayan EVD şirketlerinin tüm şevkleri kırıldı. Bir başka gelişme de, enerji verimliliği hizmetlerinin tüm hukuki ve teknik altyapısını oluşturan ve diğer kurum – kuruluşlarla koordinasyonunu sağlayan “Elektrik İşleri Etüd İdaresi”nin (EİE) 2 Kasım 2011 tarihinde kapatılarak, yerine Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) kurulması ile yaşandı. Bu arada, 25 Ekim 2008 tarihinde yayınlanmış olan “Enerji Verimliliği Yönetmeliği” üç yıl sonra 27 Ekim 2011 tarihinde iptal edilerek yerine yeni yönetmelik yayınlandı.

 

Bu arada yaşanan olumlu bir gelişme ise 25 Şubat 2012 tarihinde “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023”ün yayımlanması oldu. Strateji Belgesi kapsamında detaylı eylem planı hazırlanması amacıyla 9-11 Mayıs 2012 tarihlerinde Kızılcahamam’da bir “Danışma Kurulu Toplantısı” düzenlendi. Bu kararların EVKK’da görüşüldükten sonra kamuya açıklanması ve uygulamaya geçilmesi beklenmektedir.

 

Enerji Verimliliği piyasasında yukarıda kısaca özetlediğimiz gelişmeler yaşanırken Dernek yönetimi olarak bir yandan mümkün olduğunca düzenlemelere müdahil olmaya çalıştık, bir yandan da derneğin çeşitli ortamlarda temsil edilmesi ve tanıtımı için çaba gösterdik. Özellikle YEGM ve ÇŞB ile karşılıklı ve yakın işbirliği içinde çalıştık. Yürütülen çalışmaların bir kısmı kronolojik olarak “faaliyetlerimiz” bölümünde verilmiştir.

 

Derneğimizin üye sayısının arttırılması için yürütülen çalışma kapsamında, Enerji Yöneticilerine duyurulması için (mülga) EİE’ye iki kez yazı yazılmış, ancak kişilerin izni olmadan bu bilginin verilemeyeceği ifade edilmiştir. EVD firmalarına ise e-posta ile ulaşılarak faaliyetlerimizden haberdar edilmişlerdir. Genel Kurul duyurusunun yapıldığı 16 Ekim 2012 tarihi itibarı ile 60 gerçek kişi, 15 tüzel kişi olmak üzere toplam 75 asıl üyemiz bulunmaktadır.

 

Derneğimizin mali olarak güçlendirilmesi için çaba gösterilmiş, ancak hem üye kayıtlarının istenen ölçüde olmaması, hem de Enerji Verimliliği piyasasasındaki sıkıntı nedeniyle üye aidatlarının tahsilatında pek ısrarcı olunamaması sonucunda gelirler istenen düzeye ulaşamamıştır. Derneğimizin mali kayıtları, TYK Mali Müşavirlik Denetim (Ömer Taşyürek) tarafından tutulmakta ve sayman üye tarafından kontrol edilmekte olup, olup 31 Aralık 2011 itibarı ile bankalarda ………….TL, kasada …………..TL olmak üzere toplam ………….TL bulunmaktadır.

 

Genel Kurulun Derneğimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Yönetim Kurulu

 

 

 

Ekler:

1-     31.12.2010 ve 31.12.2011 tarihli bilançolar

2-     2010 ve 2011 yıllarına ait gelir tablosu

3-     2012 – 2013 tahmini bütçesi

 

 

 

Not:

Faaliyet raporunun ekleri ve mali konular Genel Kurul’da üyelerimizle paylaşılmış, ancak web’e konulmamıştır.


Amacımız…

Gelişmekte olan ülkemizde, bir yandan enerji ihtiyacı hızla artmakta ve zaten sınırlı olan fosil enerji kaynaklarımız tükenmekte, öte yandan da enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığımız (%77), enerji bağımlılığından kaynaklı cari açığımız (%67.5) gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca ülke olarak, iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazları salınımının azaltılması konusunda sorumluluklar yüklendiğimiz / yaptırımı olan anlaşmalara imza konulmuştur. Bu kapsamda Derneğimiz, en ucuz ve kolay ulaşılabilen enerjinin “tasarruf edilen enerji olduğu” ve enerji verimliliğinin “yeni bir enerji kaynağı” olduğu ilkesinden hareketle, ülkemizde enerji verimliğine katkıda bulunmak amacıyla EY’leri ve yetkilendirilmiş EVD firmalarını, enerji verimliliği sektöründe çalışan profesyonel kişiler ile akademik personel, şirket, kurum, kuruluş, banka ve finans şirketleri ile uzmanları biraraya getirerek bir sinerji yaratmayı, üyelerini uluslararası standartlarda teknolojik ve örgütsel düzeye yükseltmeyi, diğer yandan da devlet kurumları ile yakın işbirliği içinde çalışmayı amaçlamaktadır. Şubat 2012’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde” 2015 yılına kadar EY sayısının 5.000, sanayide uzman EVD firması sayısının 50’ye ulaşmasının planlandığı göz önüne alındığında, örgütlenmenin/organize olmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Hedeflerimiz…

- Öncelikli hedefimiz, derneğimizin hızla duyurularak üye kayıtlarının arttırılmasıdır. Daha sonra mevzuatta belirlenen şartlar (üye sayımızın belli bir sayıya ulaşması vb.) sağlandıktan sonra ismimizin başına “Türkiye” kelimesinin eklenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, bunu takiben NAESCO (Amerika ESCO Birliği) gibi uluslararası örgütlere katılım sağlayarak, ABD ve AB özelinde dünya enerji gündemini takip etmek, hatta ortak olmak,

 

- Enerji verimliliği konusunda düzenleyici kurum olan YEGM ve binalardaki çalışmalarda etkin olan ÇŞB ile yakın temasta bulunarak, “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” hedefleri doğrultusunda ortak çalışmak, mevzuatta yapılacak düzenlemelerde müdahil olmak,

 

- Enerji verimliliğinin bir ülke meselesi olarak görülmesi ve bu amaçla bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturulması (enerji verimliliği merkezi-EVEM-) için diğer STK’lar ile ortak çalışmalar yapmak,

 

– Türkiye için çok önemli olduğuna inandığımız, EV yatırımlarının müşterinin (konut/iş yeri/işletme sahibi, kamu) cebinden para çıkmadan elde edilecek tasarrufla finanse edilmesi prensibine dayanan; “Enerji Performans Sözleşmesi (EPS)”nin ve bunun altyapısının oluşturulması için çaba sarf etmek,

 

- Diğer bir hedefimiz de, üyelerimiz arasında dayanışmayı sağlamak, mesleki eğitimler düzenlemek, ayrıca her türlü kaynak ve aracı kullanarak, enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalık ve bilinçlendirme sağlamak.


Faaliyetlerimiz…

- Kurluşumuzdan yaklaşık iki ay sonra, 25 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da, YEGM, ÇŞB, Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve üyelerimizin katılımı ile bir “Çalıştay” düzenlenmiş ve bu çalıştayda “Enerji Verimliliği Mevzuatı” ile ilgili olarak belirlenen değişiklik önerilerimiz, YEGM yetkililerine sunulmuştur.

 

- ÇŞB tarafından 18-20 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen Çalıştay’a derneğimiz adına Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Ömer Kedici katılmıştır.

 

- EIF 2010 kongresi kapsamında 22 Ekim 2010 tarihinde Derneğimiz adına Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Arif Künar bir sunum yapmıştır.

 

- YEGM tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde Japon JICA ve JETRO kuruluşlarının katılımıyla Ankara’da düzenlenen “Ülkemizde EVD Piyasası” konulu seminere derneğimiz adına başkanımız Sn. Selman Ölmez katılmıştır.

 

- 9-12 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlenen RENEX 2010 fuarında Dernek olarak stand açılmış, ayrıca 01 Ocak 2011 tarihinde uygulamaya geçecek olan BEP-TR uygulamaları konusundaki sorunları tartışmak üzere, EY’leri ve EVD şirketlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ÇŞB, MMO ve İzoder ile görüşülmüştür.

 

- EKB (Enerji Kimlik Belgesi) eğiticileri için ilave eğitim talep eden üyelerimize yönelik olarak 18-19 Aralık 2011 tarihlerinde İzoder ile İstanbul’da ortak kurs düzenlenmiştir.

 

- 13-14 Ocak 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen UEVF (II. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu) kapsamında Başkanımız Sn. Selman Ölmez bir konuşma yapmıştır. Ayrıca bu toplantı sırasında forumda hazır bulunan EVD firmalarının katılımı ile genel sorunlar konusunda bir toplantı düzenlenmiştir.

 

- “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi”nin 3. sürümü hakkında hazırlanan Dernek görüşümüz,
17 Şubat 2011’de YEGM’ye iletilmiştir, (Bu görüşlerin en az %50’sinin onaylanmış dökümanda dikkate alındığı memnuniyetle görülmüştür.)

 

- “Enerji Verimliliği Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı” hakkında İstanbul’da dernek üyeleri ile 02 Şubat 2011 tarihinde bir çalışma yapılmış ve sonuçta toplam 26 sayfalık görüşümüz Şubat ayı içinde YEGM’ye iletilmiştir. (YEGM yetkililerince bu görüşlerimizin de dikkate değer bulunduğu ifade edilmiş ve büyük kısmının 27 Kasım 2011 tarihli yeni yönetmelikte yer aldığı görülmüştür.)

 

- YEGM tarafından Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) kapsamında üye ülkeler için 4 Mart 2011 tarihinde düzenlenen “Enerji Yönetim Sistemlerinin Uygulanması” konulu toplantıda, üyemiz Mehmet Yakut tarafından “TS EN 16001 Uygulamaları” konusunda İngilizce bir sunum yapılmıştır,

 

- MMO tarafından Gebze’de düzenlenen III. Enerji Verimliliği Kongresinde başkanımız Selman Ölmez tarafından 31 Mart 2011 tarihinde “EVD Şirketlerinin Rolleri, Piyasadaki Etkinlikleri ve Problemleri” konulu bir sunum yapılmıştır.

 

- Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ile Derneğimiz arasında Nisan 2011’de “KOBİ’lerde Enerji Verimliliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi” konusunda bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Buna göre öncelikle KOBİ’lere yönelik tanıtım/bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, daha sonra etüd-proje ve verimlilik arttırıcı proje (VAP) maliyetinin KOSGEB tarafından hibe olarak karşılanan %50-60’ından arta kalan kısmının banka(lar)dan uygun vade ve faiz oranı ile temini yoluna gidilmesi konusunda ortak çalışmalar hedeflenmiştir.

 

- İstanbul Sanayi Odasında 11 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen Enerji Verimliliği ve Sanayiye Yönelik Finansman Destekleri konulu toplantıda başkan Selman Ölmez tarafından “Enerji Yönetiminde Danışmanlık Sistemi” konulu bir sunum yapmıştır.

 

- Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 24 Mayıs 2011 tarihinde İzmir’de Almanya’dan uzman ve firmaların da katıldığı “Binalarda Enerji Verimliliği” konulu sempozyum’da başkanımız Selman Ölmez “Binalarda Enerji Verimliliği ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmalarının Rolü” konulu bir sunum yapmıştır.

 

- UNDP tarafından 28 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler” konulu toplantıya başkan yardımcımız A. Naci Işıklı ve üyemiz Arif Künar katılmıştır.

 

- 12 Aralık 2011 tarihinde ÇŞB’da düzenlenen “Binaların Enerji Performansını Etkileyen Sistemlerin İşletme, Periyodik Bakım ve Testleri ile İlgili Taslak Tebliğ” hakkındaki toplantıya A. Naci Işıklı ve Arif Künar katılmıştır.

 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 31 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da EVD Şirketlerine yönelik olarak düzenlenen ve Enerji Bakanımız Sn. Taner Yıldız’ın da katıldığı “Piyasa değerlendirme ve Finans” konulu toplantıya Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmış ve başkan Selman Ölmez EVD firmalarının sorunlarını dile getirmiştir.

 

- YEGM ile Hollanda’dan NL Agency tarafından düzenlenen “Türkiye’de Enerji Verimliliği İzleme ve Değerlendirilmesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 29 Mart ve 4 Ekim 2011, 24 Ocak ve 20 Mart 2012 tarihlerinde yürütülen eğitim çalışmaları ile 23-27 Eylül 2012 tarihlerinde Hollanda’ya düzenlenen “study visit”e A. Naci Işıklı katılmıştır.

 

- “Üniversitelerin, Meslek Odalarının ve Şirketlerin Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ Taslağı” hakkındaki derneğimiz görüşleri Nisan 2012’de YEGM’ye gönderilmiştir.

 

- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamında detaylı eylem planı hazırlanması amacıyla YEGM tarafından 9-11 Mayıs 2012 tarihlerinde Kızılcahamam’da düzenlenen “Danışma Kurulu Toplantısında” derneğimiz 8 kişi ile en kalabalık STO olarak temsil edilmiş, tüm oturumlara katılım sağlanmış ve Derneğimiz görüşleri dile getirilmiştir.

 

- 13-14 Haziran 2012’de Ankara’da gerçekleştirilen “Sağlıkta Enerji Verimliliği ve Kaynak Geliştirme Çalıstayı”na Selman Ölmez, A. Naci Işıklı ve Arif Künar ile katılım sağlanmış ve çalıştayı düzenleyen Sağlık Bakanlığı ile Hasta ve Çalışan Güvenliği Derneği yetkilileri ile hazırlayacakları bir sonraki çalıştaya destek sağlanması konusu görüşülmüştür.

 

- 28 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Temiz Enerji Finansmanı” konulu çalıştayda başkanımız Selman Ölmez panelist olarak katılmış ve Enerji Verimliliğinin önemi, EVD firmalarının çalışmaları ve bir finansman yöntemi olarak Enerji Performans Sözleşmelerinin (EPS) uygulama sorunlarını dile getirmiştir.

 

- 14 Temmuz 2012 tarihinde dernek merkezimizde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış, yeni bir yönetim kurulu seçilmiştir. Bu toplantıda kamu binaları etüd işinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması, ortak bir ölçüm-etüt ve doğrulama standartının oluşturulması konularında derneğimizin gerekli katkıda bulunması önerilmiştir. Bu kapsamda 21 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul’da Standart BM Trada’nın ev sahipliğinde, bina konusunda faaliyet gösteren EVD firmalarının çoğunluğunun katılımı ile ilk toplantı yapılmış ve sonrasında iş ortaklığına katılacak firmaların önü açılmıştır.

 

- 14 Eylül ve 6 Kasım 2012 tarihlerinde Enerji Verimliliğinde çalışmalarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda Japon JICA yetkilileri ile Selman Ölmez, A. Naci Işıklı ve Arif Künar’ın katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. 2 adet kamu binasının enerji etüdünün (ÇŞB’nin uygun görmesi durumunda) EVD firmalarının ve Japon teknik heyetinin katılımı ile bedelsiz olarak yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

 

- 18 ve 19 Ekim 2012 tarihlerinde Yeşilköy WOW Otel’de düzenlenen “Tesis Yatırım, Yönetim, Tedarik Konferansı ve Sergi”de üyelerimizden TFM Enerjinin desteği ile bir stand açılarak derneğimiz temsil edilmiş ve Onursal Başkanımız Selman Ölmez “EVD Şirketlerinin Etüd yöntemleri ve uygulamaları” konulu bir sunum yapmıştır.

 

- 18 ve 19 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul Swiss Otelde düzenlenen “Yeşil İş 2012 konferansına” A. Naci Işıklı ve Arif Künar tarafından katılım sağlanmıştır.

 

- İstanbul’da Ekim 2012 Alman –Türk Sanayi ve Ticaret Odasının hazırladığı “Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji” konusunda hazırlanmış program çerçevesinde Derneğimizi temsilen onursal başkanımız Selman Ölmez katılarak görüş bildirmiştir.

 

- Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, 2013-2018 dönemini kapsayan “Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan “Enerji Güvenliği ve Verimliliği” Özel İhtisas Komisyonuna derneğimiz davet edilmiş ve 25-26 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan ilk toplantısına onursal başkanımız Selman Ölmez ve Başkan yardımcımız Arif Künar tarafından, 12 Kasım 2012 tarihinde yapılan ikinci toplantıya Selman Ölmez ve A. Naci Işıklı tarafından aktif katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda Enerji Verimliliği Alt Komisyonu raporuna katkılarımız devam etmektedir.